EL PENTATEUC

NOMBRES

 36

 

 

L’herència de les dones

1 Els caps patriarcals de la família dels fills de Galaad, fill de Maquir, fill de Manassès, de les famílies dels fills de Josep, van anar a trobar Moisès i van parlar davant d’ell i davant els principals caps de família dels fills d’Israel,
2 i digueren: “El Senyor va manar al meu senyor que repartís la terra en heretats per mitjà de sorteig entre els fills d’Israel. També va ser manat pel Senyor al meu senyor que donés l’herència del nostre germà Selofhad a les seves filles.
3 Si resulta que elles es casen amb alguns dels fills d’altres tribus dels fills d’Israel, la seva propietat serà separada de l’heretat dels nostres pares i afegida a l’heretat de la tribu a la qual elles s’hagin integrat, i es reduirà l’herència que en la sort ens ha correspost.
4 I quan vingui el jubileu dels fills d’Israel, la seva heretat serà afegida a
l’herència de la tribu a la qual elles pertanyeran, i la seva heretat serà restada de l’herència de la tribu dels nostres pares.”
5 Llavors Moisès, per ordre del Senyor, va manar això als fills d’Israel: “La tribu dels fills de Josep té raó.
6 Això és el que el Senyor ordena referent a les filles de Selofhad: Que es casin amb qui els plagui, mentre es casin dins la família de la tribu dels seus pares,
7 a fi que l’herència dels fills d’Israel no vagi passant d’una tribu a una altra, sinó que els fills d’Israel restin vinculats cadascun a l’heretat de la tribu dels seus pares.
8 Igualment, tota dona que tingui heretat en qualsevol tribu dels fills d’Israel ha de casar-se dins l’àmbit familiar de la tribu del seu pare, a fi que els fills d’Israel puguin mantenir cada un l’herència dels seus pares,
9 i no passi d’una tribu a una altra, sinó que cada tribu dels fills d’Israel estigui lligada a la seva pròpia herència.”
10 Tal com havia manat el Senyor a Moisès, així ho van complir les filles de Selofhad.
11 Mahlà, Tirsà, Hoglà, Milcà i Noà, les filles de Selofhad, es van casar amb fills dels seus oncles paterns.
12 Van contraure matrimoni dins les famílies dels fills de Manassès, fill de Josep, i la seva heretat es va quedar a la tribu de la seva família paterna.

Conclusió

13 Aquests són els manaments i les lleis que el Senyor va promulgar per mitjà de Moisès als fills d’Israel, a les estepes de Moab, prop del Jordà, davant de Jericó.