EL PENTATEUC

NOMBRES

 28

 

Reglamentació dels sacrificis

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Ordena això als fills d’Israel: Tindreu cura de presentar-me, al temps fixat, les meves ofrenes, la vianda de les meves ofrenes enceses, d’agradable fragància.

Les ofrenes diàries

3 Els diràs: Aquestes són les ofrenes enceses que presentareu al Senyor diàriament: dos anyells d’un any, sense tara, en holocaust perpetu.
4 L'un l’oferiràs al matí, i l’altre l’oferiràs al capvespre.
5 I com a ofrena vegetal, oferiràs una desena part d’un efà de flor de farina pastada amb la quarta part d’un hin d’oli verge.
6 És l’holocaust perpetu que va ser instituït a la muntanya del Sinaí com a fra-gància agradable, ofrena encesa al Senyor.
7 La libació corresponent serà una quarta part d’un hin de vi per cada anyell; al santuari, vessaràs per al Senyor la libació de vi fermentat.
8 L’altre anyell, l’oferiràs al capvespre; l’oferiràs amb la mateixa oblació vegetal del matí i amb la mateixa libació, com a ofrena encesa de grata fragància al Senyor.

Les ofrenes del dissabte

9 El dia del dissabte oferireu dos anyells d’un any, sense tara, amb dues desenes parts d’un efà de flor de farina pastada amb oli, com a ofrena vegetal, juntament amb la libació.
10 Aquest serà l’holocaust de cada dissabte, a més de l’holocaust perpetu i la seva libació.

Les ofrenes mensuals

11 A primers de cada mes, presentareu en holocaust al Senyor dos vedells, un moltó i set anyells d’un any, sense tara;
12 i tres desenes parts d’un efà de flor de farina pastada amb oli com a ofrena vegetal per cada vedell; i dues desenes parts de flor de farina pastada amb oli com a ofrena vegetal pel moltó;
13 i una desena part de flor de farina pastada amb oli com a ofrena vegetal per cada anyell. És un holocaust de grata fragància, ofrena encesa al Senyor.
14 Les corresponents libacions seran de mig hin de vi per cada vedell, la tercera part d’un hin per cada moltó i d’un quart d’hin per cada anyell. Això serà l’holocaust mensual per a tots els mesos de l’any.
15 També oferireu al Senyor un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva libació.

Les ofrenes de Pasqua

16 El mes primer, el dia catorze del mes, és la Pasqua del Senyor.
17 El dia quinzè d’aquest mes serà festa. Durant set dies menjareu pans àzims.
18 El dia primer tindreu reunió santa i no fareu cap treball servil.
19 Presentareu com a ofrena encesa, en holocaust al Senyor, dos vedells, un moltó i set anyells d’un any, sense tara,
20 amb les seves ofrenes vegetals de flor de farina pastada amb oli per cada vedell i dues desenes parts pel moltó,
21 i n’oferiràs una desena part per cada un dels set anyells.
22 A més, un boc en ofrena pel pecat, per complir la vostra expiació.
23 Oferireu això a més de l’holocaust del matí, que és l’holocaust permanent.
24 Ho fareu així cada un dels set dies. És una menja de les ofrenes enceses, de grata fragància al Senyor. S’ha de fer a més de l’holocaust perpetu i la seva libació.
25 El dia setè tindreu una reunió santa i no fareu cap treball servil.

La festa de les setmanes

26 El dia de les primícies, en la vostra festa de les setmanes, quan presentareu ofrena vegetal nova al Senyor, tindreu una reunió santa, i no fareu cap treball servil.
27 Presentareu en holocaust, en grata fragància al Senyor, dos vedells, un moltó i set anyells d’un any,
28 amb les corresponents ofrenes vegetals de flor de farina pastada amb oli: tres desenes parts per cada vedell, dues desenes pel moltó,
29 i una desena part per cada un dels set anyells.
30 També un boc per complir la vostra expiació.
31 Això ho heu d’oferir a més de l'holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, sent-se cap defecte i amb les seves libacions.”