GÈNESI

 36 

 

                             

Esaú s’estableix a la serralada de Seïr


1 Aquesta és la nissaga d’Esaú, altrament dit Edom.

2 Esaú havia triat les seves mullers d’entre les filles de Canaan: Adà, la filla d’Elcon, l’hitita; Oholibamà, la filla d’Anà, filla de Sibon, l’hivita;

3 Basmat, la filla d’Ismael i germana de Nebaiot.

4 El fill que Adà va infantar a Esaú va ser Elifaz; Basmat va infantar Reuel;

5 Oholibamà va infantar Jenix, Jalam i Córah. Aquests són els fills que li nasqueren a Esaú mentre visqué en territori de Canaan.

6 Esaú prengué les seves mullers, els seus fills i les seves filles, tota la gent de casa seva, el seu ramat i tot el seu bestiar, amb tots els béns que havia aconseguit en el país de Canaan, i se’n va anar cap a una altra regió, lluny del seu germà Jacob,

7 ja que la hisenda d’ambdós era massa gran perquè poguessin estar junts, i el pasturatge que recorrien no els podia mantenir a causa dels seus grans ramats.

8 Així, Esaú es va establir a la serralada de Seïr. Esaú també és conegut com Edom.

 

Els descendents d’Esaú a Canaan

9 Aquests són els descendents d’Esaú, pare d’Edom, a la serralada de Seïr,

10 i aquests són els noms dels seus fills: Elifaz, fill d’Adà, i Reuel, fill de Basmat.

11 Els fills d’Elifaz foren: Teman, Omar, Sefó, Gatam i Quenaz.

12 Timnà era concubina d’Elifaz, el fill d’Esaú, i va infantar Amalec. Aquests són els nascuts d’Adà, la muller d’Esaú.

13 I aquests són els fills de Reuel: Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. Aquests són els nascuts de Basmat, la muller d’Esaú.

14 Aquests són els nascuts d’Oholibamà, la muller d’Esaú, que era filla d’Anà, filla de Sibon, i que ella va infantar per a Esaú: Jeuix, Jalam i Córah.

15 Aquests són els caps de la tribu dels fills d’Esaú: Dels fills d’Elifaz, primogènit d’Esaú: el cap Teman, el cap Omar, el cap Sefó, el cap Quenaz,

16 el cap Córah, el cap Gatam, el cap Amalec. Aquests foren els caps d’Elifaz al territori d’Edom, i nascuts d’Adà.

17 Aquests són els fills de Reuel, el fill d’Esaú: el cap Nàhat, el cap Zèrah, el cap Xammà, el cap Mizà. Aquests foren els caps de Reuel al territori d’Edom, i nascuts de Basmat, la muller d’Esaú.

18 Aquests són els nascuts d’Oholibamà, la muller d’Esaú: el cap Jeuix, el cap Jalam, el cap Córah. Aquests foren els caps d’Oholibamà, la muller d’Esaú, i que era filla d’Anà.

19 Aquests són els fills d’Esaú, i aquests són els seus caps de tribu, els d’Edom.

20 Aquests són els fills de Seïr, l’horita, que habitaven aquella terra: Lotan, Xobal, Sibon, Anà,

21 Dixon, Ésser i Dixan. Aquests foren els caps dels horites, els fills de Seïr, al país d’Edom.

22 Els fills de Lotan foren: Horí i Heman. La germana de Lotan fou Timnà.

23 Aquests foren els fills de Xoval: Alvan, Manàhat, Ebal, Xefó i Onam.

24 I aquests els fills de Sibon: Aià i Anà. Aquest Anà va ser el qui va trobar fonts d’aigua al desert mentre pasturava els ases del seu pare Sibon.

25 Aquests foren els fills d’Anà: Dixon i Oholibamà, la filla.

26 Aquests foren els fills de Dixon: Hemdan, Eixban, Itran i Queran.

27 Aquests foren els fills d’Ésser: Bilhan, Zaavan i Acan.

28 Aquests foren els fills de Dixan: Us i Aran.

29 Aquests foren els caps de tribu dels horites: el cap Lotan, el cap Xobal, el cap Sibon, el cap Anà,

30 el cap Dixon, el cap Ésser i el cap Dixan. Aquests foren els caps dels horites, segons les seves tribus, al territori de Seïr.

31 Aquests foren els reis que van regnar al país d’Edom, abans que regnés un rei dels fills d’Israel.

32 A Edom va regnar Bela, el fill de Beor. La seva ciutat es deia Dinhaba.

33 Un cop mort Bela, va regnar al seu lloc Jobab, fill de Zérah, de Bosrà.

34 Un cop mort Jobab, va regnar al seu lloc Huixam, de la terra dels temanites.

35 Un cop mort Huixam, va regnar al seu lloc Adad, fill de Bedad, el mateix que va derrotar els madianites a l’estepa de Moab. La seva ciutat es deia Avit.

36 Un cop mort Adad, va regnar al seu lloc Samlà, de Masrecà.

37 Un cop mort Samlà, va regnar al seu lloc Xaül, de Rehovot-Anahar.

38 Un cop mort Xaül, va regnar al seu lloc Baal-Hanan, el fill d’Acbor.

39 Un cop mort Baal-Hanan, va regnar al seu lloc Adar. La seva ciutat es deia Paú. La seva muller s’anomenava Mehetabel, filla de Matred, que era fill de Mesahab.

40 Aquests foren els noms dels caps de tribu d’Esaú, segons les seves famílies i els seus territoris, pels seus noms: el cap Timnà, el cap Alvà, el cap Jetet,

41 el cap Oholibamà, el cap Elà, el cap Pinon,

42 el cap Quenaz, el cap Teman, el cap Mibsar,

43 el cap Magdiel, el cap Iram. Aquests són els caps de tribu d’Edom, segons el seu lloc de residència, en els territoris que ocupen. Esaú va ser el pare dels edomites.