GÈNESI

 23 

 

Mort i sepultura de Sara


1 Sara visqué cent vint-i-set anys; aquesta fou la seva edat.

2 Sara va morir a Quiriat-Arbà, és a dir, Hebron, al país de Canaan. I Abraham va anar a fer el dol per Sara i a plorar-la.

3 Després va deixar el lloc del seu mort i dirigint-se als hitites els parlà d’aquesta manera:

4 “Sóc un foraster que resideix entre vosaltres. Doneu-me una propietat sepulcral en el vostre territori perquè pugui retirar i sepultar el meu mort.”

5 Els hitites van contestar a Abraham:

6 “Escolta’ns, senyor meu. Tu ets un príncep de Déu entre nosaltres; enterra el teu mort en la més selecta de les nostres sepultures. Ningú de nosaltres no gosarà negar-te el seu sepulcre perquè hi enterris el teu mort.”

7 Abraham es va alçar i s’inclinà reverentment davant els ciutadans hitites,

8 i els va dir: “Si permeteu que jo retiri el meu mort i l’enterri, escolteu-me i intercediu a favor meu davant d’Efron, el fill de Sóhar,

9 a fi que em cedeixi la cova de Macpelà, que és seva, la que es troba a l’extrem del seu terreny. Que me la cedeixi pel seu valor exacte com a propietat sepulcral entre vosaltres.”

10 I Efron, l’hitita, seia entre els seus conciutadans i va contestar a Abraham, de manera que ho poguessin sentir els hitites i tots els qui es trobaven a la porta de la ciutat:

11 “No, senyor meu. Escolta’m: Et cedeixo el camp i et dono la cova que hi ha. Davant els meus conciutadans et faig aquesta donació. Pots enterrar-hi el teu mort.”

12 Abraham s’inclinà reverentment altre cop davant la gent del país

13 i es dirigí a Efron, en presència de tota la població, i li digué: “Fes el favor d’escoltar-me. Et pago el que val el camp; accepta-m’ho i enterraré el meu mort.”

14 Efron contestà a Abraham:

15 “Senyor meu, escolta’m. Un terreny que val quatre-cents sicles de plata, quina importància pot tenir entre tu i jo? Enterra, doncs, el teu mort.”

16 Abraham s’hi avingué i, davant del poble hitita, va pesar, per a Efron, la plata que aquest havia dit: quatre-cents sicles de plata usual al comerç.


El camp i la cova de Macpelà propietat d’Abraham


17 Així, el camp d’Efron que és a Macpelà, davant de Mambré, tant el camp com la cova que hi ha, amb tots els arbres que encerclen el terreny,

18 esdevingueren propietat d’Abraham a la vista dels hitites i de tots els qui es trobaven a la porta de la ciutat.

19 Tot seguit, Abraham va sepultar la seva muller Sara a la cova del camp de Macpelà, davant de Mambré, és a dir, Hebron, a la terra de Canaan.

20 D’aquesta manera, el camp i la cova van passar dels hitites a Abraham com a propietat sepulcral.