EZEQUIEL

 45

 

 

Repartició del país

1 Quan tireu la sort per a repartir el país en patrimonis, presentareu, com a ofrena alçada al Senyor, una porció sagrada de la terra, d’una llargada de vint-i-cinc mil canyes i una amplada de vint mil. Tot aquest recinte serà terreny sagrat.
2 D’ell, se’n reservaran per al santuari un quadrat, tot al voltant, de cinc-centes canyes per costat, amb un espai lliure al voltant de cinquanta colzades.
3 D’aquell recinte, n’amidaràs una llargada de vint-i-cinc mil canyes i una amplada de deu mil, i en aquest espai hi haurà el santuari, el lloc santíssim.
4 Serà el recinte sagrat de la terra, reservat als sacerdots, els ministres del santuari, els qui s’acosten per a exercir el seu ministeri davant el Senyor. Serà, també, un lloc per a les seves cases, a més d’un recinte sagrat per al santuari.
5 I vint-i-cinc mil canyes de llargada per deu mil d’amplada seran per als levites, els servidors del temple, com a heretat pròpia, amb vint cambres.
6 I com a propietat de la ciutat, reservareu un terreny de cinc mil canyes d’amplada per vint-i-cinc mil de llargada, al costat de la part reservada per al santuari. Això serà per a tota la casa d’Israel.

La part del príncep

7 També hi haurà una part reservada per al príncep a una banda i altra banda de la reservada per al santuari i de la propietat reservada per a la ciutat, paral·lelament a la part del santuari i a la propietat de la ciutat, pel costat occidental cap a occident i pel costat oriental cap a orient, una llargada igual a cadascuna de les parts, des del límit occidental fins al límit oriental del país.
8 Aquesta serà la seva propietat a Israel, a fi que els meus prínceps no oprimeixin més el meu poble, sinó que distribueixin la terra a la casa d’Israel segons les seves tribus.”

Normes per als prínceps

9 Això diu Déu, el Senyor: “Ja n’hi ha prou, prínceps d’Israel! Deixeu la violència i la rapinya. Practiqueu el dret i la justícia, traieu de damunt del meu poble les vostres confiscacions, diu Déu, el Senyor.
10 Tingueu balances justes, un efà i un bat justos.
11 L’efà i el bat han de tenir una mateixa capacitat, de manera que el bat tingui la desena part d’un hòmer i l’efà la desena part d’un hòmer.
12 El sicle serà de vint gueràs. Vint sicles, més vint-i-cinc sicles, més quinze sicles, serà la vostra mina.

Les ofrenes per al culte

13 Aquesta és l’ofrena alçada que heu de presentar: una sisena part d’efà per cada hòmer de blat, i una sisena part d’efà per cada hòmer d’ordi.
14 Prescripció pel que fa a l’oli, per al bat d’oli: una desena part de bat per cada cor, que equival a deu bats; és a dir, un hòmer, perquè deu bats fan un hòmer.
15 També un cap de bestiar menut per cada dos-cents, de les pastures grasses d’Israel, per a l’oblació, l’holocaust i el sacrifici pacífic, com a expiació pel poble, diu Déu, el Senyor.
16 Tot el poble del país estarà obligat a donar aquesta ofrena per al príncep d’Israel.
17 Però a càrrec del príncep seran els holocaustos, l’ofrena vegetal i les libacions en les festivitats, els novilunis i els dissabtes, en totes les solemnitats de la casa d’Israel. Ell proveirà per a l’ofrena pel pecat, per a l’ofrena vegetal, per als holocaustos i els sacrificis pacífics, a fi d’acomplir l’expiació per la casa d’Israel.”

La festa de la Pasqua

18 Això diu Déu, el Senyor: “El primer dia del mes primer, prendràs un vedell sense tara i purificaràs el santuari.
19 El sacerdot prendrà sang del sacrifici pel pecat i untarà amb ella els muntants de les portes del temple, els quatre angles del sòcol de l’altar i els muntants de les portes de l’atri interior.
20 Faràs el mateix el dia setè del mateix mes a favor d’aquell qui hagi pecat involuntàriament o per ignorància. Així faràs la purificació del temple.
21 El dia catorze del mes primer tindreu la Pasqua. Durant set dies menjareu el pa àzim.
22 Aquell dia el príncep oferirà per a ell i per a tot el poble del país un vedell, com a ofrena pel pecat.
23 Durant els set dies de la festa, oferirà com a holocaust al Senyor set vedells i set moltons sense tara, cadascun dels set dies, i com a ofrena pel pecat un boc cada dia.
24 I com a ofrena vegetal, oferirà un efà per cada vedell i un efà per cada moltó, amb un hin d’oli per cada efà.

La festa dels Tabernacles

25 Pel que fa a la festa del dia quinze del mes setè, farà el mateix que aquells set dies, i oferirà igualment el sacrifici pel pecat, l’holocaust, l’ofrena vegetal i l’oli.”