EL PENTATEUC

ÈXODE

 30

 

 

L’altar de l’encens

1 Faràs també un altar per a cremar-hi encens. El faràs de fusta d’acàcia.
2 Tindrà una colzada de llargada, una colzada d’amplada, és a dir, quadrat, i dues colzades d’alçada. Els corns formaran un sol cos amb ell.
3 El recobriràs d’or pur, tant la part superior com els costats i els corns. Al voltant li faràs una motllura d’or.
4 Sota la motllura hi posaràs dues anelles d’or, adaptades als dos costats, que serviran per a passar-hi les barres per a transportar-lo.
5 Les barres les faràs de fusta d’acàcia i les recobriràs d’or.
6 El situaràs davant del vel que cobreix l’Arca del Testimoni, enfront del propiciatori que cobreix el Testimoni, on jo em trobaré amb tu.
7 Aaron hi cremarà al damunt encens aromàtic; ho farà cada matí, quan prepari les llànties,
8 i també en cremarà al capvespre, quan les alimenti. Serà l’encens perpetu, davant el Senyor, per totes les vostres generacions.
9 No oferireu damunt d’ell cap encens profà, ni holocaust, ni oblació, ni hi vessareu cap libació.
10 Un cop l’any, Aaron farà l’expiació sobre els corns d’aquest altar, amb la sang del sacrifici pel pecat. Una vegada l’any en farà l’expiació damunt d’ell durant totes les generacions. És cosa santa, consagrada al Senyor.”

El tribut de rescat per la vida

11 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
12 “Quan facis el compte dels fills d’Israel, per tenir un cens d’aquells que han de ser empadronats, cada un dels empadronats pagarà al Senyor el rescat de la pròpia vida, a fi que no caigui damunt seu cap flagell per haver estat comptats.
13 Tothom qui passi el cens haurà de donar mig sicle (uns 5 g. de plata), segons el pes del sicle del santuari, que és de vint gueràs. Aquest mig sicle serà el tribut al Senyor.
14 Tots els qui siguin inscrits en el cens, de vint anys d’edat en amunt, pagaran el tribut al Senyor.
15 El ric no donarà més, ni el pobre no donarà menys del mig sicle, quan paguin l’impost al Senyor com a rescat de la pròpia vida.
16 Prendràs el diner del rescat dels fills d’Israel i el destinaràs al servei del Tabernacle de la Reunió, i serà per als fills d’Israel com una constatació, davant el Senyor, del rescat de les seves vides.”

La pila de bronze

17 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
18 “Faràs una pila de bronze, amb un suport també de bronze, per a les ablucions. La situaràs entre el Tabernacle de la Reunió i l’altar, i l’ompliràs d’aigua,
19 i Aaron i els seus fills s’hi rentaran les mans i els peus.
20 Quan vagin a entrar al Tabernacle de la Reunió, es rentaran amb l’aigua, perquè no morin; igual com quan s’acostin a l’altar per oficiar o presentar al Senyor les ofrenes enceses.
21 Es rentaran les mans i els peus, i no moriran. Això serà un estatut perpetu per a ells i els seus descendents, durant totes les generacions.”

L’oli per a la consagració

22 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
23 “Tu proveeix-te de les espècies aromàtiques més fines: cinc-cents sicles d’essència de mirra; de canyella aromàtica, la meitat d’això, que són dos-cents cinquanta; i de canya aromàtica, també dos-cents cinquanta sicles;
24 de càssia, cinc-cents, segons el pes del sicle del santuari; i un hin d’oli d’oliva.
25 Amb això prepararàs l’oli de la unció santa, un ungüent aromàtic com obra d’expert perfumista. Serà l’oli per a la unció santa.
26 Amb ell ungiràs el Tabernacle de la Reunió i l’Arca del Testimoni,
27 la taula amb tots els seus utensilis, el lampadari amb tots els seus utensilis, l’altar de l’encens,
28 l’altar de l’holocaust amb tots els seus utensilis, i la pila amb el seu suport.
29 Així els consagraràs i seran molt sagrats: tot el que els toqui quedarà santificat.
30 Ungiràs també Aaron i els seus fills, i els santificaràs perquè siguin els meus sacerdots.
31 I als fills d’Israel els manaràs això: Aquest serà l’oli de la unció santa per a totes les generacions.
32 No serà vessat sobre cap cos humà, ni en fareu cap més d’igual o de semblant composició: és sant i per sant l’heu de tenir.
33 Qui n’elabori un de semblant, o que en posi sobre un profà, serà extirpat del seu poble.”

L’encens sagrat

34 El Senyor digué a Moisès: “Procura’t aquestes espècies aromàtiques: reïna, ungla d’olor i gàlban, aromes i encens pur, en parts iguals.
35 Amb això faràs l’encens aromàtic, com una obra d’expert perfumista; una mixtura amb sal, pura i santa.
36 En polvoritzaràs una part i la posaràs davant del Testimoni, dintre el Tabernacle de la Reunió, on jo vindré a trobar-me amb tu. Cal que ho tingueu com a cosa molt santa.
37 I pel que fa a la composició d’aquest encens que has de fer, no en fabricareu cap per al vostre ús personal. El tindreu com a cosa santa reservada al Senyor.
38 Qui n’elabori un de semblant per gaudir del seu perfum, serà extirpat d’entre el seu poble.”