SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 8

 

Altres activitats de Salomó

8 Succeí al cap de vint anys, en els quals Salomó va construir el temple del Senyor i el seu propi palau,
2 que va reedificar les ciutats que Hiram li havia cedit i va instal·lar-hi els fills d’Israel.
3 Després Salomó va marxar contra Hamat-Sobà i la va conquerir.
4 Va fortificar Tadmor, en el desert, i totes les poblacions de magatzem que havia construït a Hamat.
5 També va edificar Bethoron de Dalt i Bethoron de Baix com a ciutats fortes, amb muralles, portes i barres;
6 i Baalat i totes les poblacions de magatzem que tenia Salomó, les poblacions per als carros, les poblacions per a la cavalleria, i tot allò que va desitjar construir a Jerusalem, al Líban i en tot el territori que dominava.
7 Quant a tota la gent que havia quedat dels hitites, dels amorreus, dels perizites, dels hivites i dels jebuseus, que no eren d’Israel,
8 els seus descendents que havien quedat al país perquè els fills d’Israel no els havien exterminat, Salomó els va sotmetre a tribut de servei públic fins al dia d’avui.
9 Però dels fills d’Israel, Salomó no en va sotmetre cap a servitud per a les seves obres, sinó que ells eren els guerrers, els oficials, els capitans, els comandants dels carros i de la seva cavalleria.
10 Aquests eren els prefectes del rei Salomó, en nombre de dos-cents cinquanta, que comandaven aquella gent.
11 Quant a la filla del faraó, Salomó la va fer pujar de la ciutat de David al palau que li havia edificat, perquè deia: “La meva dona no habitarà a la casa de David, rei d’Israel, perquè els llocs on ha entrat l’arca del Senyor són sagrats.”
12 Llavors Salomó va oferir holocaustos al Senyor sobre l’altar que havia erigit davant del pòrtic,
13 segons el ritu diari que havia instituït Moisès, fent les ofrenes els dissabtes, els novilunis i les festes solemnes tres vegades a l’any: la festa dels Àzims, la festa de les Setmanes i la festa dels Tabernacles.
14 A més, seguint les disposicions del seu pare David, va assignar els torns dels sacerdots per al seu ministeri, i els dels levites en les seves tasques respectives de cantar lloances i ministrar davant dels sacerdots, segons el ritus de cada dia; i els dels porters, segons les seves classes, per a cada porta; perquè aquesta era l’ordre de David, home de Déu.
15 I no es van desviar gens de l’ordre del rei referent als sacerdots i als levites, ni tampoc del referent a la custòdia dels tresors.
16 Així es va dur a terme tota l’obra de Salomó, des del dia que van posar el fonaments del temple del Senyor fins al seu acabament. I el temple del Senyor va quedar enllestit.
17 Llavors Salomó va anar a Ession-Guèber i a Elat, a la costa del Mar Roig, al país d’Edom,
18 perquè Hiram, per mitjà dels seus servidors, li havia enviat naus i mariners coneixedors del mar. Aquests, junt amb els servidors de Salomó, van anar a Ofir i prengueren quatre-cents cinquanta talents d’or, i els van portar al rei Salomó.