SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 3

 

Salomó construeix el temple

1 Salomó va començar a edificar el temple del Senyor a Jerusalem, a la muntanya de Morià, on el Senyor es va manifestar a David, el seu pare, al lloc on David havia fet els preparatius, a l’era d’Ornan, el jebuseu.
2 Va començar la construcció el dia dos del segon mes de l’any quart del seu regnat.
3 Salomó va establir aquestes mides per a la construcció del temple de Déu: la llargada, seixanta colzades de la mida antiga, i l’amplada, vint colzades.
4 El vestíbul davanter era tan llarg com l’amplada del santuari. Tenia la llargada corresponent a l’amplada de l’edifici, vint colzades, i l’alçada era de cent vint; i en recobrí l’interior d’or pur.
5 Va revestir també l’interior de la sala gran amb fusta de xiprer, que recobrí d’or fi, i al damunt hi va fer esculpir palmes i garlandes.
6 Com a ornament, decorà la casa amb pedres precioses i amb l’or de Parvaim.
7 Va cobrir d’or la casa, les bigues, les llindes, les parets i les portes, i esculpí querubins a les parets.
8 Va construir la cambra del lloc Santíssim; tenia la llargada igual a l’amplada de l’edifici, vint colzades; i l’amplada, doncs, era també de vint colzades. La va revestir d’or pur per un pes de sis-cents talents.
9 Els pes dels claus va ser de cinquanta sicles d’or. També va recobrir d’or les cambres superiors.
10 A la cambra del lloc Santíssim hi va esculpir dos querubins; i els va recobrir d’or.
11 Les ales dels querubins tenien vint colzades de llargada; l’ala del primer era de cinc colzades i tocava la paret de l’edifici; i l’altra ala, de cinc colzades, tocava l’ala de l’altre querubí.
12 Igualment, l’ala del segon querubí era de cinc colzades i tocava la paret de l’edifici; i l’altra ala, de cinc colzades, tocava l’ala de l’altre querubí.
13 Les ales d’aquests querubins, desplegades, feien vint colzades. Estaven drets amb el rostre girat cap a la sala.
14 Va fer també el vel de porpra violeta, d’escarlata, de carmesí i de lli; i hi van brodar querubins.
15 Davant del temple hi va posar dues columnes de trenta-cinc colzades d’alçada; i el capitell que hi havia al cim de cadascuna tenia cinc colzades.
16 També va fer garlandes per al santuari, i les posà damunt dels capitells de les columnes. Va fer cent magranes, que afegí a les garlandes.
17 Va alçar les columnes davant del temple, l’una a mà dreta i l’altra a mà esquerra; a la de la dreta li posà el nom de Jaquín, i a la de l’esquerra, Bóaz.