PRIMER LLIBRE DELS

REIS

 6

 

Construcció del temple

1 L’any quatre-cents vuitanta després de la sortida dels fills d’Israel de la terra d’Egipte, l’any quart del regnat de Salomó sobre Israel, el mes de ziv, que és el segon mes, va començar la construcció del temple del Senyor.
2 El temple que edificava Salomó per al Senyor tenia seixanta colzades de llargada, vint colzades d’amplada i trenta colzades d’alçada.
3 El pòrtic davanter del santuari tenia vint colzades de llargada, corresponent a l’amplada de l’edifici, amb una amplada de deu colzades, corresponent a la llargada de l’edifici.
4 Al temple hi va fer finestres tancades amb gelosies.
5 Va construir, adossat al mur del temple, un annex lateral, tot al voltant dels murs de l’edifici, tant del santuari com del Santíssim, i hi va fer pisos laterals tot al seu voltant.
6 La planta baixa tenia cinc colzades d’ample; la del mig, sis colzades d’ample, i la tercera set colzades d’ample; i s’havien fet repeus tot al voltant de l’edifici, per l’exterior, per evitar d’engalzar les bigues a les parets de l’edifici.
7 El temple, quan es va construir, fou edificat amb pedres treballades a les mateixes pedreres, de manera que no se sentien ni martells, ni escarpes, ni cap instrument de ferro a l’interior del temple.
8 L’entrada del pis lateral del mig s’obria al costat dret de l’edifici, i per una escala de cargol es pujava al pis del mig, i des d’aquest al tercer.
9 Un cop acabat de construir el temple, va cobrir l’edifici amb una filera de bigues i un ensostrat de cedre.
10 Va construir també els pisos laterals al voltant de tot l’edifici; l’alçada de cada un era de cinc colzades, i es recolzaven a l’edifici per mitjà de bigues de cedre.

Revelació divina

11 Llavors Salomó tingué una revelació del Senyor que deia:
12 “Referent a aquest temple que tu edifiques, si segueixes els meus estatuts, si compleixes les meves lleis i obeeixes tots el meus manaments, i camines en ells, llavors jo compliré en tu la promesa que vaig fer a David, el teu pare,
13 i habitaré enmig dels israelites i no deixaré mai el meu poble d’Israel.”

Disposició i ornamentació interior

14 Un cop Salomó hagué acabat de construir el temple,
15 va revestir les parets interiors amb planxes de cedre, des del terra fins a les bigues del sostre. Va recobrir, doncs, l’interior de fusta, i va revestir el terra del temple amb fusta de xiprer.
16 També va recobrir les vint colzades de la secció posterior de l’edifici amb planxes de cedre, des del terra fins a les bigues, i va destinar l’espai interior a Debir, és a dir, a lloc santíssim.
17 També l’Hekal, és a dir, el lloc sant, situat davant del santíssim, tenia quaranta colzades de llarg.
18 El cedre que cobria l’interior de l’edifici tenia relleus de figures de carbasses silvestres i garlandes de flors; tot era de cedre, sense deixar veure la pedra.
19 Va disposar el lloc santíssim dins el temple, al fons, per col·locar-hi l’Arca de l’Aliança del Senyor.
20 L’interior del lloc santíssim feia vint colzades de llargada per vint d’amplada i vint d’alçada. El va revestir d’or fi; igualment va recobrir l’altar de cedre.
21 Salomó va revestir interiorment el temple d’or fi i va tancar amb cadenes d’or la part davantera del lloc santíssim, que també va revestir d’or.
22 Així va revestir el temple totalment d’or; igualment va cobrir d’or tot l’altar situat davant del lloc santíssim.

Els dos querubins i l’entrada al lloc santíssim

23 Dins el lloc santíssim hi va fer dos querubins de fusta d’olivera borda, de deu colzades d’alçada.
24 L’una de les ales del primer querubí feia cinc colzades, i cinc colzades més l’altra ala del querubí; en total, deu colzades de l’un extrem a l’altre de les ales.
25 L’altre querubí feia també deu colzades; tots dos querubins tenien les mateixes mesures i la mateixa forma.
26 El primer querubí feia deu colzades d’alçada, i el mateix feia el segon querubí.
27 Va situar els querubins dins la cambra interior del temple. Els querubins tenien les ales desplegades, de manera que una ala del primer tocava una paret i una ala del segon en tocava una altra, mentre que les altres dues ales, vers el centre del recinte, es tocaven l’una amb l’altra.
28 I va recobrir d’or els querubins.
29 A totes les parets del voltant del temple hi va esculpir baixos relleus amb figures de querubins, de palmeres i de garlandes de flors, tant a la cambra interior com a la sala exterior.
30 També va cobrir d’or el paviment del temple, tant la cambra interior com la nau exterior.
31 Per a l’entrada del lloc santíssim, va fer uns batents de fusta d’olivera borda. La motllura de la llinda i dels muntants era pentagonal.
32 Els dos batents eren de fusta d’olivera borda, esculpits amb baixos relleus de querubins, de palmeres i garlandes de flors, que va recobrir d’or, aplacant l’or damunt els querubins i les palmeres.
33 Semblantment, per a l’entrada del temple va fer muntants d’olivera borda de forma quadrangular,
34 amb dos batents de fusta de xiprer; cada batent era de dues planxes plegables.
35 Hi va esculpir querubins, palmeres i garlandes de flors, i va aplacar d’or els relleus.
36 Va construir també els murs del pati interior, amb tres fileres de pedres tallades i una filera de bigues de cedre.

Durada de les obres

37 L’any quart, el mes de ziv, es van posar els fonaments del temple del Senyor,
38 i l’any onzè, el mes de bul, que és el mes vuitè, es va acabar el temple amb tots els detalls i enterament d’acord amb el projecte. El va construir, doncs, en set anys.