PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 7

 

Descendents d’Issacar

1 Els fills d’Issacar van ser quatre: Tolà, Puà, Jaixub i Ximron.
2 Fills de Tolà: Uzí, Refaià, Jeriel, Jahmai, Ibsan i Xemuel, caps de les seves cases paternes. De Tolà, van ser comptats pels seus llinatges, en temps de David, vint-i-dos mil sis-cents guerrers valents.
3 El fill d’Uzí: Izrahià. I els fills d’Izrahià: Micael, Obadià, Joel i Ixià; en total cinc homes principals.
4 Aquests, d’acord amb els registres genealògics de les seves cases paternes, disposaven de trenta-sis mil homes aptes per a la guerra, perquè tenien moltes dones i fills.
5 Pel que fa als seus germans de totes les famílies d’Issacar, sumaven vuitanta-set mil guerrers experts, tots ells inscrits en els registres.

Descendents de Benjamí

6 Els fills de Benjamí van ser tres: Bela, Bèquer i Jediael.
7 I els fills de Bela: Esbon, Uzí, Uziel, Jerimot i Irí, cinc caps de les seves cases paternes, guerrers valents, inscrits en les genealogies en nombre de vint-i-dos mil trenta-quatre homes.
8 Els fills de Bèquer: Zemirà, Joaix, Elièzer, Elioenai, Omrí, Jeremot, Abià, Anatot i Alèmet. Tots aquests eren fills de Bèquer.
9 I segons el registre familiar de les seves generacions eren vint mil dos-cents homes valents.
10 El fill de Jediael: Bilhan. I els fills de Bilhan: Jeuix, Biniamín, Ehud, Quenaanà, Zetan, Tarxix i Ahixàhar.
11 Tots aquests descendents de Jediael eren caps de família, homes valents, que sortien a combatre a la guerra en nombre de disset mil dos-cents.
12 Xupim i Hupim eren fills d’Ir; i Huixim, fill d’Aher.

Descendents de Neftalí

13 Els fills de Neftalí: Jahassiel, Guní, Jésser i Xal•lum, fills de Bilhà.

Descendents de Manassès

14 Els fills de Manassès: Asriel, nascut de la seva concubina aramea. Aquesta també li va infantar Maquir, que fou pare de Galaad.
15 Maquir es va casar amb una dona dels Hupim i Xupim. La seva esposa es deia Maacà. El nom del segon fill era Selofhad, que només va tenir filles.
16 Maacà, la muller de Maquir, va tenir un altre fill i li va posar el nom de Pèreix, i el nom del seu germà era Xèreix; i els seus fills van ser Ulam i Rèquem.
17 Ulam fou el pare de Bedan. Aquests van ser els fills de Galaad, fill de Maquir, fill de Manassès.
18 La seva germana Molèquet va infantar Ixhod, Abièzer i Mahlà.
19 Els fills de Xemidà foren Ahian, Xèquem, Liquehí i Aniam.

Descendents d’Efraïm

20 Els descendents d’Efraïm: Xutèlah, Bèred, Tàhat, Eladà, Tàhat,
21 Zabad i Xutèlah. També Ézer i Elad, que van ser morts pels homes de Gad, nadius de la regió, quan hi van baixar per robar-los el bestiar.
22 Efraïm, el seu pare, va fer dol durant molt temps, i els seus parents van venir a consolar-lo.
23 Després es va unir a la seva dona, que va concebre i li va infantar un fill. Li va posar el nom de Berià, perquè la desgràcia havia entrat a casa seva.
24 La seva filla es deia Xeerà i va construir Bethoron de Baix i de Dalt, i també Uzen-Xeerà.
25 Els descendents d’aquest Berià van ser: Rèfah, Rèixef, Tèlah, Tàhan,
26 Ladan, Ammihud, Elixamà,
27 Non i Josuè.
28 Les seves propietats i les seves residències eren Betel i els seus ravals; Naaran a l’orient i Guèzer a l’occident, amb els seus ravals; i de Siquem, amb els seus ravals, fins a Aià i els seus ravals.
29 En poder dels fills de Manassès hi havia Betxean, Tanac, Meguidó i Dor, totes amb els seus ravals.

Descendents d’Aser

30 Els fills d’Aser: Imnà, Ixvà, Ixví i Berià; i la seva germana Sèrah.
31 Els fills de Berià: Hèber i Malquiel; aquest fou el pare de Birzait.
32 I Hèber fou el pare de Jaflet, de Xèmer i d’Hotam; i de la seva germana Xuà.
33 Els fills de Jaflet: Passac, Bimhal i Aixvat. Aquests eren els fills de Jaflet.
34 Els fills de Xèmer: Ahí, Rohgà, Hubà i Aram.
35 Els fills del seu germà Élem: Sofah, Imnà, Xèleix i Amal.
36 Els fills de Sofah: Súah, Harnèfer, Xual, Berí, Imra,
37 Bèsser, Od, Xammà, Xilxà, Itran i Beerà.
38 Els fills de Jèter: Jefunnè, Pispà i Arà.
39 Els fills d’Ul·là: Arah, Hanniel i Rissià.
40 Tots aquests van ser fills d’Aser, caps de les cases paternes, gent escollida, guerrers valents i homes principals entre els dirigents. El seu enregistrament en les llistes de famílies per al servei militar va arribar al nombre de vint-i-sis mil homes.