PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 27

 

Les divisions de l’exèrcit

1 Aquests són els homes principals dels fills d’Israel, els caps de família, els comandants de milers i de centenars, amb els seus oficials al servei del rei, en tot l’afer de les divisions que servien en torns mensuals durant tot l’any. Cada divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
2 Comandant la primera divisió, per al primer mes, hi havia Jaixobam, fill de Zabdiel. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
3 Era descendent de Peres, i ocupava el comandament de tots els caps de l’exèrcit del primer mes.
4 Comandant la divisió del segon mes hi havia Dodai, l’ahóahita. En la seva divisió també hi havia Miclot com a capità. La divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
5 El tercer comandant de la milícia, per al tercer mes, era Benaiahu, fill del gran sacerdot Jehoiadà, i la seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
6 Aquest Benaiahu era un heroi dels trenta i va ser el seu cap. En la seva divisió hi havia el seu fill Ammizabad.
7 El quart comandant, per al quart mes, era Assahel, germà de Joab, i després d’ell Zebadià, el seu fill. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
8 El cinquè comandant, per al cinquè mes, era Xamhut, l’izraïta. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
9 El sisè, per al sisè mes, era Irà, fill d’Iqueix, el tecoaïta. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
10 El setè, per al setè mes, era Heles, el pelonita, de la descendència d’Efraïm. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
11 El vuitè, per al vuitè mes, era Sibecai, l’huixatita, dels zèrahites. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
12 El novè, per al novè mes, era Abièzer, l’anatotita, de Benjamí. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
13 El desè, per al desè mes, era Mahrai, el netofatita, dels zèrahites. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
14 L’onzè, per a l’onzè mes, era Benaià, el piratonita, de la descendència d’Efraïm. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.
15 El dotzè, per al dotzè mes, era Heldai, el netofatita, dels d’Otniel. La seva divisió constava de vint-i-quatre mil homes.

Organització civil

16 Al front de les tribus d’Israel hi havia, com a cap dels rubenites: Elièzer, fill de Zicrí. Dels simeonites: Xefatiahu, fill de Maacà.
17 Dels levites: Haixabià, fill de Quemuel. De la casa d’Aaron: Sadoc.
18 De Judà: Elihú, parent de David. D’Issacar: Omrí, fill de Micael.
19 De Zabuló: Ixmaiahu, fill d’Obadiahu. De Neftalí: Jerimot, fill d’Azriel.
20 Dels descendents d’Efraïm: Oixea, fill d’Azaziahu. De la mitja tribu de Manassès: Joel, fill de Pedaiahu.
21 De l’altra meitat de la tribu de Manassès a Galaad: Idó, fill de Zacariahu. De Benjamí: Jaassiel, fill d’Abner.
22 De Dan: Azarel, fill de Jeroham. Aquests eren els prínceps de les tribus d’Israel.
23 David no va incloure en el cens els menors de vint anys, perquè el Senyor havia dit que multiplicaria Israel com les estrelles del cel.
24 Joab, fill de Seruià, va començar a fer el cens, però no el va acabar, perquè això va provocar la còlera del Senyor contra Israel, i el seu nombre no va ser enregistrat en el llibre de les Cròniques del rei David.

Administradors del patrimoni reial

25 Azmàvet, fill d’Adiel, era l’intendent de la hisenda reial; però de les reserves emmagatzemades als camps, a les ciutats, als pobles i a les fortaleses, se n’encarregava Jehonatan, fill d’Uziahu.
26 Ezrí, fill de Quelub, era l’intendent dels agricultors que conreaven la terra;
27 l’intendent de les vinyes era Ximí, de Ramà; i del producte de les vinyes per als cellers del vi, Zabdí, de Xefam;
28 dels oliverars i dels sicòmors que hi havia a la Xefelà, Baal-Hanan, el guederita; i dels dipòsits d’oli, Joaix.
29 Dels ramats de vaques que pasturaven a Saron, Xirtai, el saronita; i de les de les valls, Xafat, fill d’Adlai;
30 dels camells, Obil, l’ismaelita; de les someres, Jehdeiahu, el meronotita;
31 dels ramats d’ovelles, Jaziz, l’agarita. Tots aquests eren administradors de les propietats del rei David.
32 I Jonatan, oncle de David, era conseller, home intel·ligent i lletrat. Jehiel, fill d’Hacmoní, era preceptor dels fills del rei;
33 Ahitófel també era conseller del rei; i Huixai, l’arquita, era l’home de confiança del rei.
34 Després d’Ahitófel hi havia Jehoiadà, fill de Benaiahu, i Abiatar. El comandant de l’exèrcit del rei era Joab.